۱۴۰۰ جمعه ۲ مهر
آموزشگاه بهداشت اصناف

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني ايرانشهر در نظر دارد آموزش مديران،متصديان و شاغلين مراكز تهيه و توزيع و فروش مواد غذايي و اماكن عمومي   شهرستان ايرانشهر را به آموزشگاه بهداشت اصناف واجد شرايط واگذار نمايد.افراد متقاضي راه اندازي آموزشگاه اصناف سلامت مي توانند در صورت دارا بودن شرايط ذيل جهت ثبت نام به مركز بهداشت ايرانشهر واقع در خيابان نور ،جنب مسجد نور داخل كوچه مراجعه نمايند.

1 متقاضي بايد فارغ التحصيل رشته بهداشت محيط از مراكز آموزش عالي مورد تاييد باشد.

2-متقاضي بايد حداقل داراي مدرك كارشناسي با سه سال سابقه كار اجرايي مفيد (فعاليت در بهداشت محيط معاونت بهداشتي دانشگاه/دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني و مراكزتابعه) باشد.

3-در صورت نبود فرد واجد شرايط در بند " 2"  فرد متقاضي داراي مدرك بهداشت محيط با داشتن گواهي پيام آوربهداشت يا گواهي پايان طرح در مقطع كارشناسي يا كارداني مي تواند متقاضي باشد بشرطي كه دوره پيام آوري و طرح بايد در بهداشت محيط معاونت بهداشتي دانشگاه/دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني و مركز تابعه باشد. (الويت با فرد واجد شرايط در بند "2" مي باشد)

4-در صورت نبود فرد واجد شرايط در بند" 2" كاردان بهداشت محيط با ده سال سابقه كار اجرايي مفيد به شرط رضايت از نحوه خدمتي توسط محل خدمت قبلي متقاضي،مي تواند در شهرستانهاي زير صدهزارنفر مدير آموزشگاه باشد. (الويت با فرد واجد شرايط در بند "2" مي باشد)

5-متقاضي بايد 60 %امتياز جدول امتياز بندي (فرم شماره 1) را كسب نمايد.

6-متقاضي نبايد در ادارات،سازمانها و ارگانهاي دولتي،وابسته به دولت و نظامي اشتغال داشته باشد.

7-متقاضي نمي تواند به عنوان مسئول فني فعاليتهاي مرتبط با بهداشت محيط در بخش خصوصي باشد.

8-متقاضي مجاز به تاسيس و اداره بيش از يك آموزشگاه در كل كشور نمي باشد.

9-افرادي كه برابر دستورالعمل هاي قبلي آموزشگاه تاسيس نموده اند، از بند 1 شرايط مدير مستثني مي باشند.

تاریخ:
1398/08/08
تعداد بازدید:
889
طراحي و راه اندازي شده در مركز مديريت آمار و فناوري اطلاعات دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر
Powered by ITM
Powered by DorsaPortal