۱۴۰۰ شنبه ۳ مهر
کارشناس سلامت جوانان، نوجوانان و مدارس

نام و نام خانوادگي: فريده حسن زهي مقدم

سمت: كارشناس سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس

تلفن: 37222292

.....................................................................................................

شرح وظايف


 جمع آوري ،جمع بندي وتحليل اطلاعات وآمارفعاليتها وگزارش به دفترسلامت جوانان مدارس وزارت بهداشت

 بررسي وشناخت وضعيت موجود به منظور تعيين نيازها و اولويت ها

 همكاري درانجام تحقيقات كاربردي در زمينه سلامت جوانان ، نوجوانان ومدارس

 تشكيل وشركت دركميته علمي وفني استاني بمنظور بهره گيري تجارب

 برگزاري كارگاه وسمينار وكنفرانس علمي و...

 تهيه متون وتدوين وارائه رسانه و مدول هاي علمي وآموزشي درزمينه بهداشت مدارس براي گروههاي

هدف برنامه هاي بهداشت مدارس ( دانش آموزان ، والدين پرسنل وكاركنان مدارس ومعلمين )

 آموزش تكنولوژي جديد خدمات بهداشت مدارس ازطريق پيش بيني وتهيه برنامه اجرايي آموزشي

 اجراي ضوابط ، استانداردها ودستورالعمل هاي ابلاغي

 بررسي وشناخت مسائل ومشكلات شهرستانها وهمكاري درجهت رفع آنها

 پيشنهاد وهمكاري درتهيه وتدارك تجهيزات وملزومات

 انجام هماهنگي هاي درون بخش

 هماهنگي وهمكاري با سايربخشهاي مرتبط ، درجهت توسعه برنامه هاي سلامت مدارس ونوجوانان

 هماهنگي وهمكاري با ادارات كل آموزش وپرورش

 فراهم نمودن زمينه جلب مشاركت دانش آموزان ، كاركنان مدارس والدين دانش آموزان وسايرافراد در ارتقاء بهداشت مدارس

 همكاري با دفترسلامت جوانان نوجوانان ومدارس دربرنامه ريزي تفضيلي

 همكاري درتدوين بودجه پيشنهادي وتخصيص بودجه به شهرستانها

 نظارت،پايش، ارزشيابي مستمر ومداوم ازفعاليتهاي مدارس درمراكزبهداشتي درماني وخانه هاي بهداشت تابعه

 تهيه وتدوين برنامه جامع عملياتي سالانه واحد

 تعيين شاخص هاي جمعيتي دانش آموزان ومدارس درمنطقه تحت پوشش

تاریخ به روز رسانی:
1396/08/23
تعداد بازدید:
1002
طراحي و راه اندازي شده در مركز مديريت آمار و فناوري اطلاعات دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر
Powered by ITM
Powered by DorsaPortal