۱۴۰۰ شنبه ۳ مهر
رئیس اداره امور عمومی
 

 نام و نام خانوادگي

 عبدالحميد ملازهي

 عنوان پست

 رئيس اداره امور عمومي

 تلفن

                    37229154  

          

 
 

شرح وظايف 

 

1-دريافت دستور وبرنامه كار از از سرپرست مربوطه.

2-راهنمايي كاركنان تحت سرپرستي وتقسيم كار بين آنها.

3-برنامه ريزي جهت استفاده بهينه از منابع موجود سازمان.

4-برنامه ريزي جهت ارتقاءمستمر كيفيت فرايندها.

5-برنامه ريزي جهت ارتقاء سطح آگاهي پرسنل.

6-تهيه شرح وظايف كاركنان تحت سرپرستي وابلاغ به آنها.

7-نظارت برانجام كارهاي كارگزيني مانند مرخصي،ترفيعات،بازنشستگي،.....برابر قوانين و مقررات استخدامي

8-نظارت بركارهاي دفتري .

9-رسيدگي ونظارت برمتصديان امور عمومي مراكز.

10-رسيدگي ومراقبت دفاتر حضور وغياب كاركنان وكارت زني.

11-بررسي نامه هاي تهيه شده وامضاء آنها.

12-شركت در كميسيون ها ونشست هاي مربوطه.

13تهيه گزارش لازم براي مقام مافوق.

14-بررسي آمار عملكرد ماهيانه واحدهاي زير مجمومه وارائه راهكار جهت بهينه سازي فعاليتها.

15-پيگيري موارد تخلف اداري وكاري پرسنل ومسائل حقوقي مركز تا حصول نتيجه.

16-انجام ديگر كارها مربوطه برابر دستور مقام مافوق.

17-نظارت وسرپرستي (مدير خدمات پشتيباني وتداركات،امور مالي ،چاپ وتكثير ، نقليه ،انبار ملزومات،كارگزيني،نگهباني

،كارپردازان ،دبيرخانه ).

18-جايگزين سرپرست .

 
تاریخ به روز رسانی:
1397/01/26
تعداد بازدید:
1120
طراحي و راه اندازي شده در مركز مديريت آمار و فناوري اطلاعات دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر
Powered by ITM
Powered by DorsaPortal