۱۴۰۰ شنبه ۳ مهر
کارشناس برنامه ملی ارس

نام و نام خانوادگي: خديجه اميريان

تحصيلات: ارشد آموزش بهداشت

سمت: كارشناس برنامه ملي ارس

تلفن: 37222025

.....................................................................................................

 

شرح وظايف

 

برگزاري جلسات كميته ساماندهي رسانه به منظور بررسي رسانه‌ها‌/ مداخلات آموزشي در حوزه بهداشت توسط كارشناسان آموزش و ارتقاي سلامت شهرستان

برگزاري دوره آموزشي سامانه ارزشيابي رسانه‌هاي آموزش سلامت براي كارشناسان آموزش و ارتقاي سلامت و كاركنان بهداشتي

ثبت رسانه‌‌ها/ مداخلات آموزشي در سامانه ارس طبق راهنماي سامانه ارس توسط كارشناسان آموزش و ارتقاي سلامت شهرستان

ارزشيابي داخلي رسانه‌‌ها/ مداخلات آموزشي ثبت شده در سامانه مذكور به تفكيك هر يك از مراحل به صورت ماهانه توسط گروه آموزش و ارتقاي سلامت شهرستان‌

برآورد شاخص‌هاي درصد رسانه ها/ مداخلات آموزشي استاندارد در مرحله اول الي چهارم و درصد رسانه ها/ مداخلات آموزشي استاندارد

ثبت و تعيين وضعيت شاخص‌هاي مذكور در پنل مديريت اطلاعات سلامت توسط كارشناس آموزش و ارتقاي سلامت

ارزشيابي عملكرد گروههاي خوديار  طبق چك ليست خودمراقبتي

انجام بازديدهاي نظارتي از واحدهاي تابعه، تهيه گزارش بازديد و پيگيري موارد نقص

حمايت از توليد و توسعه منابع علمي، رسانه ها و بانك هاي اطلاعاتي آموزش و ارتقاي سلامت در منطقه

تاریخ به روز رسانی:
1396/08/23
تعداد بازدید:
770
طراحي و راه اندازي شده در مركز مديريت آمار و فناوري اطلاعات دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر
Powered by ITM
Powered by DorsaPortal